Intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi listánk

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló

229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet

23. §-a alapján

  „23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista [tartalmazza]

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót (Felvételi szabályzat 2022/2023),

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát (Beiratkozás 2021),

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is (Tandíj és térítési díj),

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét (Fenntartói értékelés - 2017/2018-as tanév), a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait (Ellenőrzések és vizsgálatok),

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét (Nyitvatartási rend), éves munkaterv (Munkaterv 2021/2022) alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait (Feladatellátási terv 2021/2022),

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával (Pedagógiai-szakmai ellenőrzés),

g) a szervezeti és működési szabályzatot (Szervezeti és működési szabályzat 2020), a házirendet (Az iskola házirendje 2020) és a pedagógiai programot (Szakmai program 2020) […].

(2) […]

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét (Oktatóink iskolai végzettsége),

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét (Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők),

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit (Az országos kompetenciamérés iskolai eredményei 2010-2019),

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat (Lemorzsolódási, évismétlési mutatók),

e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit (Szakmunkásvizsgák eredményei),

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét (Tanórán kívüli foglalkozások),

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait (Hétvégi házi feladat és iskolai dolgozatok szabályai),

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét (Vizsgák),

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát (Osztályok és osztálylétszámok).”