DÖK

Diákönkormányzat

1996 óta működik nálunk diákönkormányzat. Mind az iskola vezetése, mind a tantestület fontosnak tartotta, hogy ez a szervezet létrejöjjön, hiszen nagyon lényeges, hogy a diákok megtanuljanak öntevékenyen szervezkedni, dolgozni. Az osztályok évente választanak egy-egy új képviselőt, illetve megerősítik a régit. Ők a diákönkormányzat tagjai, akik szükség szerint üléseznek.

A diákjaink által szervezett hagyományos programok:

A gólyaavató, amely az első félévben van, és vidám vetélkedővel, esküvel teszi „kolpingossá” a kilencedikeseket. Utána iskolai buli zárja a napot.

Tavasszal nagyon fontos esemény az éves diákközgyűlés, amelyen minden diák és minden nevelő részt vesz. Ennek előkészítése szintén a DÖK feladata. Már hónapokkal előtte elkezdik begyűjteni a kérdéseket, kéréseket, amelyek bárkihez szólhatnak. Ezen a fórumon az elhangzott problémákat ismertetik, majd közösen próbálunk megoldást találni rájuk.

Áprilisban tartjuk a Kolping-napot, ahol vetélkedők és sportesemények zajlanak.

Persze nem csak programszervezésből áll a diákönkormányzat munkája, hanem az év közben felmerülő problémák feltárásából, megoldásából is kiveszi a részét.

A DÖK feladata, az eddigieken kívül, hogy a jövőben új hagyományok megteremtésével még színesebbé tegye az esztergomi Kolping-iskola életét.

Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti szinten szabályozzák. Ezek alapján a diákönkormányzat döntési hatáskörrel, egyetértési, kezdeményezési, javaslattételi és véleményezési, továbbá tájékoztatási joggal rendelkezik. A Köznevelési törvény szerint a diákönkormányzat (DÖK) kötelező feladata a tanulók, illetve azok közösségeinek érdekképviselete. Emellett a törvény lehetőséget ad arra, hogy minden olyan kérdéssel foglalkozzon, ami a tanulókat érinti.

Az iskola szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) szabályozza a diákönkormányzat és az iskola vezetői közötti kapcsolattartás formáját és rendjét. A diákönkormányzat SZMSZ-e pedig konkrétan magában foglalja a DÖK működésével kapcsolatos információkat. Emellett minden tanévben készül munkaterv, amely a megvalósítandó programokat tartalmazza.

Az iskolai diákönkormányzat céljai:

  • Közösségformálás. A diákok bevonása az iskolai életbe, közösségtudatuk formálása.
  • Tudatformálás. A demokrácia kereteinek megteremtése az iskolán belül. A diákok tanuljanak meg jogaikért kiállni, véleményüknek kulturáltan hangot adni, de kötelességeikkel is legyenek tisztában.
  • Érdekképviselet. A diákság érdekeinek képviselete az iskola vezetésében, az iskolaszékben.
  • Problémamegoldás. Olyan információs és problémakezelő rendszer, ami a felszínre hozza a diákjogok érvényesítésével kapcsolatos feszültségeket, s ami egyben a tanulók legfontosabb érdekképviseleti és érdekérvényesítési szervezete.

A Diákönkormányzat munkaterve a 2018–2019. tanévre

Az iskolai diákönkormányzat üléseit havonta egyszer, lehetőség szerint minden hónap utolsó hetében tartja. A havonkénti ülésen értékeli az eltelt hónap munkáját, kijelöli az elkövetkező hónap feladatait, megnevezi a felelősöket.

A diákönkormányzat ülésein minden osztályból az osztály által választott képviselők vesznek részt, akik az osztályfőnöki órákon tájékoztatják az osztályközösséget az ott elhangzott témákról és a meghozott döntésekről. Ezek a képviselők képviselik az osztály véleményét a diákokat érintő kérdésekben.

A 2018–2019-es tanév iskolai és egyéb rendezvényei, amelyeken tanulóink részt vesznek

2018

Szeptember

– Szept. 3.: Tanévnyitó ünnepség és mise

– A diákönkormányzat tagjainak megválasztása

– Szept. 4.: Egészségnap

– Szept. 5.: Sportnap

– Szept. 27.: Az EuroSkills Budapest 2018 szakmai versenyeinek megtekintése

– Szept. 29.: Részvétel a Hídfutáson  

Október

– Okt. 5.: Megemlékezés az aradi vértanúkról, és részvétel a városi váltófutáson

– Okt. 12–13.: Kirándulás a váci püspökségbe

– Okt. 19.: Ünnepély október 23-a tiszteletére

November

– Felkészülés a pályaorientációs kiállításra (Tatabánya)

December

– Dec. 1.: Pályaorientációs nyílt nap; adventi műsor a Széchenyi téren

– Dec. 6.: Gólyaavató (a DÖK szervezésében)

– Dec. 13.: Nyílt nap

– Dec. 21.: Lelki nap – felkészülés a karácsonyi ünnepekre

2019

Január

– Jan. 7.: Nyílt nap

– Jan. 18.: Szalagavató

Február

– Febr. 4.: Iskolagyűlés, a félév értékelése

– Febr. 25.: A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja

– Parlamenti látogatás

Március

–  Márc. 14.: Megemlékezés az 1848/1849-es forradalomról és szabadságharcról

–  Márc. 18–22. Fenntarthatósági témahét

Április

– Ápr. 12.: Kolping-nap (a DÖK szervezésében)

– Ápr. 17.: Lelki nap – felkészülés a húsvéti ünnepekre

Május

– Máj. 2–3.: Városi és iskolai ballagás

– Tavaszi osztálykirándulások szervezése

Június

– Jún. 4.: A Nemzeti Összetartozás Napja

– Részvétel a Kolping-iskolák versenyén

– Jún. 25.: Tanévzáró mise és ünnepség

További programok a tanév során:

– Színházlátogatás

Fair Play Cup fiú és lány csapat-labdarúgás

– Az MDSZ által szervezett labdarúgó és röplabda körzeti fordulókon való rendszeres részvétel fiú és lány csapatokkal

Kolping-pong házi asztalitenisz-bajnokság

Esztergom, 2018. szeptember 15.

Urbán Judit
DÖK-segítő tanár