Tájékoztató az iskolánk 9. évfolyamára felvételt nyert tanulók és szüleik (gondviselőik) számára

Kedves Tanulók!

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az iskolánk 9. évfolyamára felvételt nyert tanulók 2020. június 23-án (kedden), 8.00–12.00 óra között iratkozhatnak be személyesen a 2020/2021. tanévre (Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.). A beiratkozást a koronavírus-járvány miatt bevezetett egészségügyi óvintézkedések (fertőtlenítés, maszkviselés, 1,5 méteres védőtávolság) biztosításával tartjuk meg.

A tanulóknak a beiratkozáson szülővel (gondviselővel) együtt kell megjelenniük. Ha valaki aznap nem tud jönni, kérjük, telefonon (06-33-520-165) vagy e-mailben (kolping@invitel.hu) előre jelezze! Amennyiben a tanulónak elégtelen osztályzat(ok) miatt javítóvizsgára kell mennie vagy évet kell ismételnie, szintén kérjük jelzését a fenti elérhetőségek egyikén arról, hogy fenntartsuk a helyét, vagy töröljük a névsorból.

A beiratkozásra a tanuló a következőket hozza magával:

 • általános iskolai bizonyítványát (vagy annak másolatát);
 • születési anyakönyvi kivonatát;
 • személyi igazolványát;
 • lakcímigazoló kártyáját;
 • oktatási azonosító kártyáját (ha igazolólapot kapott, azt is kérjük);
 • TAJ-kártyáját;
 • adókártyáját;
 • általános iskolai egészségügyi törzslapját (amennyiben megkapta);
 • a kiküldött egészségügyi papírokat előre kitöltve, aláírva;
 • egészségügyi kiskönyvet (papírboltban kapható);
 • amennyiben a tanuló rendelkezik ilyennel, szakértői véleményt (tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságtól vagy egészségügyi intézménytől; 3 évnél nem lehet régebbi, és a szülő kérésére kijelölt iskolaként az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola szerepeljen rajta);
 • A diákigazolvány igénylésének módja: az okmányirodában kell ügyfélfogadási időben személyigazolvánnyal vagy születési anyakönyvvel megjelenni, és az ott kiállított adatlapot elhozni a beiratkozásra. Az emberi erőforrások miniszterének 10/2020. (V. 29.) EMMI határozata alapján a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelem, illetve az adatlap későbbi időpontban is benyújtható.

Idén a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján elektronikus úton is beiratkozhat. Erre a célra 2020. június 15-e és 22-e között a KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Ügyintézés felületének „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamata használható. Az elektronikus beiratkozás menetével kapcsolatos tájékoztató és útmutató itt tekinthető meg és tölthető le. (Amennyiben a szülő vagy a törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben a KRÉTA használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021. tanév első napján is bemutathatja az iskolában.)

Örömmel adhatunk hírt arról, hogy nagy elismerés érte az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola szociális gondozó és ápoló tanulóit és magát az iskolát.

Az Esztergomi Ferences Szociális Otthon vezetőjétől köszönőlevelet kaptunk, amelyben beszámol arról, hogy dolgozói közül négy fő betegállományba került, és így nagyon nehezen tudták megoldani a lakók ellátását. Ekkor felvette a kapcsolatot Kecskés Katalin tanárnőnkkel, aki három végzős tanulónkat: Lohner Vivient, Molnár Alexandrát és Stefanek Ivettet ajánlotta segítségül.

Az intézményvezető a következőket írta munkájukról:

„...intézményünkben kiemelkedő szorgalommal és kellő szakmai felkészüléssel dolgoztak egy nagyon nehéz időszakban. (…) Az intézmény folyamatosan biztosít gyakorlati helyet az iskola tanulói részére, de most, a vészhelyzetben bizonyosodott be, hogy ennek a régi együttműködésnek igenis van  létjogosultsága. A tanulók azonnal lelkesen elkezdték a munkát, és valódi segítséget nyújtottak a műszakban lévő kollégáknak. Mind a lakók, mind a kollégák nagyon örültek a jelenlétüknek, és minden gondozási feladatot önállóan tudtak elvégezni, vagyis igazi munkatársként dolgoztak.

Az intézmény dolgozói és lakói nevében szeretnék köszönetet mondani azért a példás felkészítésért, amelynek eredményeképpen a tanulók valódi szociális gondozóként  kerülnek ki az iskolából.

Az intézményünk a továbbiakban is szeretné az együttműködést folytatni az iskolával, ebben bízva, további munkájukhoz sok sikert kívánok.”

Tanulóink nevében is nagyon szépen köszönjük a dicsérő szavakat!

Tisztelt Szülők és Gondviselők!

Kedves Nyolcadikos Tanulók!

Azoknak a tanulóknak, akik a rendes felvételi eljárásban nem nyertek felvételt iskolánkba, még lehetőségük van rendkívüli felvételi eljárás keretében jelentkezni az alább felsorolt szakközépiskolai képzéseinkre (a szakma megnevezése előtt a tanulmányi terület kódja található):

– 0001 Cukrász

– 0002 Pék-cukrász (új szakma, a környék iskoláiban nem tanulható!)

– 0003 Pincér-vendégtéri szakember

– 0004 Szakács

– 0006 Szociális ápoló és gondozó

Jelentkezni az itt letölthető jelentkezési lap kitöltésével és az iskola e-mail-címére (kolpingesztergom@gmail.com) való visszaküldésével lehet.

Bővebb információ az alábbi telefonszámon kérhető: 06 / 33 / 520-165 (+36 / 33 / 520-165)

Kedves Végzős Diákok!

Idén a koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetben sajnos nem tarthatjuk meg iskolánk színháztermében a szokásos ballagást. Ezért most csak virtuálisan, ezzel a kis videóval „ballagtatunk el” titeket az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola tanárainak nevében. A vizsgákon még találkozunk!

A videó az alábbi linken tekinthető meg:

http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/04/Ballagás-helyett.mp4

2020. március 16-ától határozatlan ideig (visszavonásig) iskolánkban, az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskolában is tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre az oktatás a nappali munkarend helyett. Erre az időszakra az alábbiak érvényesek:

A tanulók otthonról, osztályfőnökeik és tanáraik útmutatása alapján látják el tanulmányi feladataikat. A heti órarend szerinti első olyan napon, amikor egy adott tantárgyból órájuk van, elektronikus úton megkapják a tanártól vagy szakoktatótól az arra a hétre kijelölt tananyagot és a hozzá tartozó ellenőrző feladato(ka)t, amelye(ke)t online tanári segítséggel oldanak meg, a tananyag elsajátításának és a feladat(ok) megoldásának határidejével. A feladatmegoldásokat a megadott online elérhetőségre küldik el a tanárnak vagy szakoktatónak. Ugyanezen az elérhetőségen keresztül kérhetnek segítséget és útmutatást szükség esetén tanáruktól vagy szakoktatójuktól.

A digitális tanrend szerint tanult ismeretek rendszeres, érdemjeggyel történő értékelése az iskola helyi tantervében meghatározottak szerint történik. Az online tanulmányok érdemjegyekkel történő számonkérésének tényét a tanárok és a szakoktatók a feladat kiadásakor jelzik a tanulóknak. Az évfolyam követelményeinek teljesítését a tanulók eddigi, iskolai tanórákon elért tanulmányi eredményei és a digitálisan számon kért követelmények értékelése alapján, az év végi osztályzat megállapításával igazolják.

Az ellenőrzés és beszámoltatás alkalmazható formái: online beküldött feladatlap- és teszt-megoldások, ellenőrző kérdésekre adott rövid válaszok, kutatómunka eredménye (pl. rövid szöveges összefoglaló, prezentáció stb.) és tartalomkészítés (pl. házi dolgozat, plakát, videó vagy egyéb digitális tartalom stb.).

Az adott tantárgyat tanító tanár vagy szakoktató hetente ellenőrzi, hogy az órarendben szereplő heti óraszámnak megfelelő mennyiségű tananyagot határidőre feldolgozta-e a tanuló. A feladat megoldásának és online visszaküldésének legkésőbbi időpontja a kiadástól számított hetedik nap.

Ha a tanuló betegség vagy más nyomós ok miatt nem tud a feladattal foglalkozni, azt haladéktalanul jeleznie kell tanárának vagy szakoktatójának és osztályfőnökének. Jelzés hiányában nem elfogadható a határidő be nem tartása. A határidőre el nem készített feladatok értékelése elégtelen osztályzat lehet, amennyiben a mulasztásért egyértelműen a tanuló a felelős.

Bővebben →

(Eljárásrend a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti szakképzési alapfeladat ellátásának rendjére és ellenőrzésére)

A TANULÓK 2020. MÁRCIUS 16-ÁTÓL HATÁROZATLAN IDEIG NEM JÁRHATNAK BE AZ ISKOLÁBA

Amint erről a legtöbben már bizonyára értesültek, a koronavírus-járvány terjedése miatt a Kormány az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. A döntés iskolánkat is érinti. Tanulóinkat osztályfőnökeik és tanáraik fogják részletesebben értesíteni az ezzel kapcsolatos teendőkről. A legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban Dr. Maruzsa Zoltánnak, az EMMI köznevelésért felelős államtitkárának közleménye alapján ismertetjük:

2020. március 16-ától, vagyis hétfőtől az oktató-nevelő munka nálunk is tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása, amely továbbra is biztosítja tanulóink számára a tanulás lehetőségét. A megváltozott körülményekhez iskolánk pedagógusainak, tanulóinak, a szülőknek és gondviselőknek egyaránt alkalmazkodniuk kell.

Az új munkarendben tanulóink számára tilos az intézmény oktatási célú látogatása, vagyis nem jöhetnek be az iskolába. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik (pl. telefonon keresztül), oly módon, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

Annak érdekében, hogy a pedagógusok és a tanulók a lehető legkönnyebben tudjanak áttérni az új munkarendre, az oktatásért felelős miniszter módszertani ajánlást tesz közzé, amelynek útmutatásai alapján mi is kidolgozzuk a leghatékonyabban használható technikákat és módszereket a tananyag tanulókhoz való továbbítása, az otthoni tanulás támogatása, a számonkérés és az értékelés területén.

A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat!

Abban az esetben, ha a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet huzamosabban fennmarad, az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további részletes tájékoztatást fogunk kapni, amelyről értesíteni fogjuk az érintetteket. Jelenleg az a hivatalos álláspont, hogy az érettségire történő felkészítés ebben a munkarendben is eredményes lehet, és a vizsgák megszervezése is megoldható.

Az új munkarendben történő működés számunkra is, mint mindenkinek, komoly kihívást jelent. Kérünk minden tanulót és szülőt, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, és türelemmel viseljük a nehézségeket!

„Ez nem egy kiforrott, nagy óvatossággal bevezetett oktatási reform, hanem egy vészhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez. Ezzel párhuzamosan tekintsük ezt a változást egy hatalmas innovációs lehetőségnek, melyből a lehető legtöbbet hozzuk ki gyermekeink, jövőnk érdekében!” – áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleményében.

Tájékoztatjuk a 2020/2021-es tanévre hozzánk jelentkezett nyolcadikos tanulókat és szüleiket/gondviselőiket, hogy 2020. március 16-án, hétfőn a koronavírus-járvány következtében kialakult helyzet miatt elmarad az aznapra meghirdetett pályaalkalmassági vizsgálat. Az esetleges későbbi időpontról tájékoztatni fogjuk az érintetteket.

Kedves Nyolcadikos Tanulók!

Az alábbi listákból a tagozatkód és a szakmanév alapján választhatjátok ki azt a szakképző iskolai képzést, amelyre jelentkeztetek hozzánk.

A tanulói azonosítótok vagy jeligétek előtt álló sorszám mutatja, hogy az iskola saját rangsorában hányadik helyen szerepeltek az adott képzésre jelentkezettek között. (Ez független attól, hogy hányadik helyen jelöltétek be iskolánkat.)

Az áprilisban megjelenő végleges lista ezt a rangsort veti majd össze az általatok kialakított sorrenddel, és jelzi majd, hogy melyik iskola vett fel benneteket.

0001 Cukrász

0002 Pék-cukrász

0003 Pincér-vendégtéri szakember

0004 Szakács

0005 Szárazépítő

0006 Szociális ápoló és gondozó