A tantermen kívüli, digitális oktatás munkarendje

2020. március 16-ától határozatlan ideig (visszavonásig) iskolánkban, az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskolában is tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre az oktatás a nappali munkarend helyett. Erre az időszakra az alábbiak érvényesek:

A tanulók otthonról, osztályfőnökeik és tanáraik útmutatása alapján látják el tanulmányi feladataikat. A heti órarend szerinti első olyan napon, amikor egy adott tantárgyból órájuk van, elektronikus úton megkapják a tanártól vagy szakoktatótól az arra a hétre kijelölt tananyagot és a hozzá tartozó ellenőrző feladato(ka)t, amelye(ke)t online tanári segítséggel oldanak meg, a tananyag elsajátításának és a feladat(ok) megoldásának határidejével. A feladatmegoldásokat a megadott online elérhetőségre küldik el a tanárnak vagy szakoktatónak. Ugyanezen az elérhetőségen keresztül kérhetnek segítséget és útmutatást szükség esetén tanáruktól vagy szakoktatójuktól.

A digitális tanrend szerint tanult ismeretek rendszeres, érdemjeggyel történő értékelése az iskola helyi tantervében meghatározottak szerint történik. Az online tanulmányok érdemjegyekkel történő számonkérésének tényét a tanárok és a szakoktatók a feladat kiadásakor jelzik a tanulóknak. Az évfolyam követelményeinek teljesítését a tanulók eddigi, iskolai tanórákon elért tanulmányi eredményei és a digitálisan számon kért követelmények értékelése alapján, az év végi osztályzat megállapításával igazolják.

Az ellenőrzés és beszámoltatás alkalmazható formái: online beküldött feladatlap- és teszt-megoldások, ellenőrző kérdésekre adott rövid válaszok, kutatómunka eredménye (pl. rövid szöveges összefoglaló, prezentáció stb.) és tartalomkészítés (pl. házi dolgozat, plakát, videó vagy egyéb digitális tartalom stb.).

Az adott tantárgyat tanító tanár vagy szakoktató hetente ellenőrzi, hogy az órarendben szereplő heti óraszámnak megfelelő mennyiségű tananyagot határidőre feldolgozta-e a tanuló. A feladat megoldásának és online visszaküldésének legkésőbbi időpontja a kiadástól számított hetedik nap.

Ha a tanuló betegség vagy más nyomós ok miatt nem tud a feladattal foglalkozni, azt haladéktalanul jeleznie kell tanárának vagy szakoktatójának és osztályfőnökének. Jelzés hiányában nem elfogadható a határidő be nem tartása. A határidőre el nem készített feladatok értékelése elégtelen osztályzat lehet, amennyiben a mulasztásért egyértelműen a tanuló a felelős.

Bővebben →

(Eljárásrend a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti szakképzési alapfeladat ellátásának rendjére és ellenőrzésére)